Browsed by
Kategoria: Uncategorized

ZAMKNIĘCIE WODY

ZAMKNIĘCIE WODY

Zarząd ROD  informuje, że planowane zamknięcie wody

na sezon zimowy 2021/2022 nastąpi

w dniach 25 – 30 października 2021

Prosimy Działkowców o zabezpieczenie instalacji wodnej, zaworów, kranów na swojej działce.

                                                                                        ZARZĄD ROD MAZUREK

ZAMKNIĘCIE ALEJEK BOCZNYCH W OKRESIE OD 01 11 2021 – 31 03 2022

ZAMKNIĘCIE ALEJEK BOCZNYCH W OKRESIE OD 01 11 2021 – 31 03 2022

Zarząd Rod przypomina, że w okresie od

01 11 2021 do 31 03 2022

zostaną zamknięte boczne alejki na terenie ROD. Dbając o infrastrukturę ogrodową w tym okresie będzie obowiązywał bezwzględny zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, po bocznych alejkach.

Alejki będą otwarte po wcześniejszym uzgodnieniu tylko w dwóch wyjątkowych sytuacjach: dowóz opału na działkę i wywóz nieczystości płynnych.

Nie będzie możliwości transportu artykułów budowlanych. Prosimy Działkowców o zaplanowanie wszelkich transportów max. do 31 10 2021 i przeparkowanie aut na wyznaczone ogólnodostępne miejsca postojowe.

Zarząd ROD MAZUREK

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 07.07.2021

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 07.07.2021

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

  • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.

UWAGA! 30 09 2021 MIJA TERMIN PŁATNOŚCI WOBEC ROD

UWAGA! 30 09 2021 MIJA TERMIN PŁATNOŚCI WOBEC ROD

Zarząd przypomina, że z dniem 30 09 2021 upływa termin uregulowania wszelkich należności wobec ROD. Wobec osób zalegających z opłatami, które nie dokonają rozliczenia zaległości MAXYMALNIE DO 10 10 2021 zostaną zastosowane przepisy statutowo-regulaminowe, począwszy od wezwania do zapłaty do wypowiedzenia prawa do działki włącznie. Za wpłaty po 10 10 2021 Zarząd ROD naliczy odsetki ustawowe za zwłokę, licząc od dnia następnego po wskazanym terminie.

Zarząd ROD Mazurek

ZAMKNIECIE ALEJEK BOCZNYCH W OKRESIE 01 11 2021 – 31 03 2022.

ZAMKNIECIE ALEJEK BOCZNYCH W OKRESIE 01 11 2021 – 31 03 2022.

Zarząd Rod przypomina, że w okresie od 01 11 2021 do 31 03 2022  zostaną zamknięte boczne alejki na terenie ROD.

Dbając o infrastrukturę ogrodową w tym okresie będzie obowiązywał bezwzględny zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, po bocznych alejkach.

Alejki będą otwarte po wcześniejszym uzgodnieniu tylko w dwóch wyjątkowych sytuacjach: dowóz opału na działkę i wywóz nieczystości płynnych.

Nie będzie możliwości transportu artykułów budowlanych. Prosimy Działkowców o zaplanowanie wszelkich transportów max. do 31 10 2021.

Zarząd ROD MAZUREK

KONTROLA SZAMB I KOMPOSTOWNIKÓW

KONTROLA SZAMB I KOMPOSTOWNIKÓW

Zarząd ROD informuje, że Komisja Porządkowa będzie przeprowadzać

kontrole na poszczególnych działkach.

Sprawdzane będzie przede wszystkim  posiadanie szamba wraz z potwierdzeniem regularnego

wywozu nieczystości i posiadanie kompostownika.

Warunki instalacji szamba na działce są ściśle określone, tak by nie stwarzały zagrożenia, szczególnie dla wód gruntowych.

O konkretnych terminach kontroli poinformujemy odrębnym Komunikatem.

Zarząd ROD MAZUREK

PRACA BIURA ZARZĄDU WRZESIEŃ 2021

PRACA BIURA ZARZĄDU WRZESIEŃ 2021

01 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

08 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

15 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

22 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

29 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

SKARBNIK ROD PŁATNOŚCI PRZYJMUJE W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA.