KOMUNIKAT OZ PZD z dnia 2 kwietnia 2020r.

KOMUNIKAT OZ PZD z dnia 2 kwietnia 2020r.

W związku z informacjami, że Policja  będzie egzekwować wynikające z Rozporządzenia Rządu ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli informujemy co następuje:

Przypominamy, że z treści Rozporządzenia Rządu z 30 marca br. nie wynika wyłączenie terenów ROD z użytkowania. Istnieje natomiast na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakaz przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby m.in. w celu: zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Interpretując powyższy zakaz oraz kierowane do zarządów ROD zalecenia Policji apelujemy o powstrzymanie się od przemieszczania się na tereny ROD w ww. okresie i ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych życiowo potrzeb. Podczas przejazdu i przebywania na terenie ROD należy zachować wszystkie środki bezpieczeństwa i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami, o czym informujemy oddzielnie.

Okręgowy Zarząd PZD

OGŁOSZENIE Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Mazurek w Poznaniu w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

OGŁOSZENIE Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Mazurek w Poznaniu w sprawie opłat ogrodowych w 2020 r.

Szanowni  Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są, bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

Rodzaj opłaty Stawka
Opłata ogrodowa 1,20  złotych od metra działki
Składka członkowska 6,00  złotych od działki
Opłata energetyczna 20,00  złotych od działki
Opłata wodna 20,00  złotych od działki
Spółka wodna 10,00  złotych od działki
Wywóz śmieci GOAP 96,00  złotych od działki

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa  wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełnia nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Mazurek


OTWARCIE WODY

OTWARCIE WODY

ZARZĄD ROD MAZUREK

 informuje:

w dniach 30.03.2020 – 04.04.2020

nastąpi otwarcie wody na sezon 2020

Prosimy działkowców o sprawdzenie wodomierzy i zaworów na działce .

BIURO ROD NIECZYNNE DO ODWOŁANIA !

BIURO ROD NIECZYNNE DO ODWOŁANIA !

Dbając o Państwa i Nasze zdrowie i bezpieczeństwo informujemy,

że Biuro Rod będzie nieczynne do odwołania.

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wpłat dokonujemy na konto ROD – Poznański Bank Spółdzielczy

Nr konta 56 9043 1070 2070 0010 0609 0001 .

Zarząd Rod Mazurek

UWAGA!!

UWAGA!!

W związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirus COVID-19

i odwołaniem Walnego Zebrania  w dniu 14.03.2020

Zarząd Ogrodu obliguje działkowców do wpłat zaliczek z tytułu opłat ogrodowych

w wysokości opłat uchwalonych na Walnym Zebraniu w roku 2019.

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO – KORONAWIRUS

BEZPIECZEŃSTWO – KORONAWIRUS

ZARZĄD ROD PROSI

WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW

O ZACHOWANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

 I NIE PRZYCHODZENIE NA WALNE ZEBRANIE Z OBJAWAMI PRZEZIĘBIENIA.

NIE PRZYCHODŹMY TAKŻE W PRZYPADKU, KIEDY WRÓCILIŚMY Z PODRÓŻY Z JEDNEGO Z OBJĘTYCH EPIDEMIĄ KRAJÓW.

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Zarząd ROD Mazurek