PRZYPOMINAMY !!!

PRZYPOMINAMY !!!

od  02 listopada 2019 do 31 marca 2020

nastąpi zamknięcie alejek bocznych dla pojazdów.

Pojazdami poruszamy się tylko główną aleją i parkujemy je przy bramie wjazdowej lub na placu przed świetlicą.

ZAKAZ PARKOWANIA NA ALEI GŁÓWNEJ !

ZARZĄD  ROD MAZUREK

ZAMKNIĘCIE WODY

ZAMKNIĘCIE WODY

Zamknięcie wody wraz z odczytami i kontrolą wodomierzy

zaplanowano od 26 10 2019 – 31 10 2019.

W przypadku załamania pogody zamknięcie wody może nastąpić wcześniej.

Prosimy Działkowców o zabezpieczenie na swojej działce instalacji wodnej, zaworów, studzienek i kranów.

ZARZĄD ROD MAZUREK

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD MAZUREK

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD MAZUREK

W sprawie naprawienia stanu prawnego względem art. 12 ustawy o ROD oraz dalszych przepisów statutowo-regulaminowych.

Biorąc pod uwagę szereg nieprawidłowości regulaminowych na terenie ogrodu zarząd działając na podstawie przepisów ogólnie obowiązującego prawa oraz kompetencji nadanych w § 72 statutu PZD podejmuje niezbędne kroki w celu poprawy sytuacji w ROD.

Zarząd wystąpi do działkowców z wezwaniami do usunięcia nieprawidłowości oraz stanu prawnego poszczególnych działek. Przyjmuje się, że działkowcami łamiącymi wskazane przepisy są wszyscy działkowcy posiadający meldunek na terenie ogrodu, posiadający adres korespondencyjny zgodny z adresem ogrodu, działkowcy zużywający znaczną ilość prądu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz łamiący pozostałe przepisy regulaminu ROD, również zalegający z opłatami.

Uprasza się działkowców do usunięcia wszelkich uchybień regulaminowych, szczególnie przerastających roślin poza działkę. W okresie wegetacyjnym wystosowane zostaną wezwania do osunięcia uchybień co może działkowca narazić na dodatkowe nakłady finansowe oraz utratę członkostwa PZD. Brak opłat skutkować będzie wypowiedzeniem prawa do działki.

Zarząd informuje, że osoby zalegające z opłatami, które nie dokonają rozliczenia zaległości w roku 2019 od nowego sezonu poza wypowiedzeniami prawa do działki zostaną pozbawieni dostawy prądu i wody, a chcąc korzystać z mediów zobowiązani zostaną do wpłat zadatków na poczet opłat za media , a kwota ta stanowić może całoroczne średnie zużycie lub ryczałt.

Zarząd Rod Mazurek

PRACA BIURA ZARZĄDU WRZESIEŃ 2019

PRACA BIURA ZARZĄDU WRZESIEŃ 2019

04 09 2019 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

11 09 2019 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

18 09 2019 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

25 09 2019 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

 SKARBNIK ROD PŁATNOŚCI PRZYJMUJE W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA ROD.

ZARZĄD ROD MAZUREK

KOMUNIKAT PILNE!!!

KOMUNIKAT PILNE!!!

Informujemy, że w okresie od 01 08 2019 do 26 08 2019  zużyliśmy wodę

na kwotę  9 470.09 zł.

W TRYBIE PILNYM WZYWAMY WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO UREGULOWANIA OPŁAT.

  Przypominamy , że nie uregulowanie faktur wobec Aquanet = odcięciem wody dla Wszystkich Działkowców.

PROSIMY O WPŁATY NA KONTO ROD

 56 9043 1070 2070 0010 0609 0001 PBS Poznań ul. Krzywoustego 3

Zarząd ROD MazurekOdczyty wody

Odczyty wody

W dniach od 05 08 2019 do 10 08 2019 roku

odbędą się kontrolne odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu technicznego zamontowanych wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek

i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

Zarząd ROD MAZUREK