UWAGA!!

UWAGA!!

WSZYSTKIE SPRAWY ROD ZAŁATWIANE BĘDĄ TELEFONICZNIE

668-329-996 – prezes lub 607-152-113 skarbnik

 LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ: rodmazurek_rodo@wp.pl

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA DZIAŁKOWCÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE JEDYNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNYM W GODZINACH PRACY BIURA.

OBOWIĄZKOWO ZAŁOŻONE MASECZKI !

RĘCE DEZYNFEKUJEMY PŁYNEM  LUB ZAKŁADAMY RĘKAWICZKI

uchwała 295/2020 Krajowego Zarządu PZD z 15.10.2020

ZAMKNIĘCIE ALEJEK BOCZNYCH

ZAMKNIĘCIE ALEJEK BOCZNYCH

PRZYPOMINAMY !!!

od  02 listopada 2020 do 31 marca 2021nastąpi zamknięcie alejek bocznych dla pojazdów.

Pojazdami poruszamy się tylko główną aleją i parkujemy je przy bramie wjazdowej lub na placu przed świetlicą.

ZAKAZ PARKOWANIA NA ALEI GŁÓWNEJ !

Zarząd ROD Mazurek

ZAMKNIĘCIE WODY NA SEZON ZIMOWY

ZAMKNIĘCIE WODY NA SEZON ZIMOWY

Zamknięcie wody na terenie ROD Mazurek zaplanowano na dzień 24 10 2020r. (sobota)

W przypadku załamania pogody zamknięcie wody może nastąpić wcześniej.

Prosimy Działkowców o zabezpieczenie na swojej działce instalacji wodnej, zaworów, studzienek i kranów.

ZARZĄD ROD MAZUREK

Odczyty wody

Odczyty wody

Od 15 10 2020 odbędą się końcowe odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu technicznego zamontowanych wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek

i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

Zarząd ROD Mazurek

ZMIANY GOAP OD 01.09.2020

ZMIANY GOAP OD 01.09.2020

Od 1 września 2020 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która między innymi wprowadza następujące zmiany:

Zmienia się system naliczania opłat dla ROD – z opłaty ryczałtowej na opłatę za pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych. Opłata będzie naliczana osobno za każdy pojemnik przeznaczony do odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady, a także dla odpadów zmieszanych.

Ogród  na własny koszt musi wyposażyć się w pięć rodzajów pojemników: odpady zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady. Przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu minimum co dwa tygodnie ROD musi posiadać tyle pojemników, aby nie dopuścić do ich przepełnienia.

Od 1 września 2020 roku brak jest możliwości niesegregowania odpadów komunalnych, a uprawnieni pracownicy kontroli ZM GOAP będą kontrolować ten obowiązek. W przypadku stwierdzenia nie segregacji GOAP jest uprawniony do naliczenia kary w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej.

Co te zmiany oznaczają dla ROD MAZUREK?

Wzrost opłaty za wywóz śmieci NA ROK 2020

OPŁATA ZA ŚMIECI WYNOSI 192,00 ZŁ

W opłacie tej nie są uwzględnione kary !!!

Biorąc pod uwagę dotychczasowe nieprawidłowości
w gromadzeniu odpadów na terenie ROD kary
będą obciążać wszystkich Działkowców.

Co możemy zrobić chcąc zmniejszyć opłaty za wywóz śmieci:

Musimy sami przestrzegać zasad składowania śmieci!

Musimy zwracać uwagę innym Działkowcom!
Musimy zgłaszać zauważone osoby, które rażąco łamią zasady segregacji. Takie nadużycia należy zgłaszać zarządowi ROD!

Śmieci wielkogabarytowe, problemowe i niebezpieczne każdy Działkowiec musi wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
adresy PSZOK:
1. Poznań ul. 28 Czerwca 1956 nr 284, Tel: 61 833 2212
2. Poznań ul. Wrzesińska 12, Tel: 61 611 0811
3. Suchy Las ul. Meteorytowa 1, Tel: 61 811 9667
w/w punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 8:00 – 14:00.

Działkowiec ma obowiązek kompostowania pochodzących z działki części roślin.
Części roślin nie nadające się do kompostowania należy pociąć na małe kawałki lub rozdrobnić tak, by jak najwięcej weszło do  kontenera na bioodpady, przy czym
„do” nie oznacza „obok” czy „w pobliżu” i oczywiście nie wrzucamy ich w workach foliowych. Składowanie odpadów zielonych i trawy bezpośrednio na gruncie ziemnym jest ZABRONIONE!!!

BIURO ROD PAŹDZIERNIK 2020

BIURO ROD PAŹDZIERNIK 2020

Zarząd zaprasza Działkowców mających utrudniony dostęp do poczty elektronicznej  czy też przelewów bankowych w dniach:

07 10 2020 ( środa w godzinach od 16.00 – 18.00 ) do Biura ROD.

21 10 2020 ( środa w godzinach od 16.00 – 18.00 ) do Biura ROD.

Dyżur z zachowaniem obowiązujących ograniczeń zapewniających bezpieczeństwo dla interesantów i członków Zarządu.

PRZYPOMINAMY, że wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać:

– drogą telefoniczną ( Prezes ROD Bogusława Antkowiak tel. 668 329 996 ;

  Skarbnik ROD Renata Puziak-Łysiak tel. 607 152 113 ;

– drogą mailową –  rodmazurek_rodo@wp.pl ;

– płatności – przelewy (z tej formy płatności należy korzystać nie narażając swojego zdrowia i innych );

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej ;

– za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na drzwiach biura ROD;

– osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania  (zakup, sprzedaż działki, sprawy bieżące).

Zarząd ROD MAZUREK

BIURO ROD WRZESIEŃ 2020

BIURO ROD WRZESIEŃ 2020

Zarząd zaprasza Działkowców w dniu

09 09 2020 ( środa w godzinach od 16.00 – 18.00 ) do Biura ROD.

23 09 2020 ( środa w godzinach od 16.00 – 18.00 ) do Biura ROD.

Dyżur z zachowaniem obowiązujących ograniczeń zapewniających bezpieczeństwo dla interesantów i członków Zarządu.

PRZYPOMINAMY, że wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać:

– drogą telefoniczną ( Prezes ROD Bogusława Antkowiak tel. 668 329 996 ;

  Skarbnik ROD Renata Puziak-Łysiak tel. 607 152 113 ;

– drogą mailową –  rodmazurek_rodo@wp.pl ;

– płatności – przelewy (z tej formy płatności należy korzystać nie narażając swojego zdrowia i innych );

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej ;

– za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na drzwiach biura ROD;

– osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania  ( zakup, sprzedaż działki, sprawy bieżące ).

Zarząd ROD MAZUREK

BIURO ROD SIERPIEŃ 2020

BIURO ROD SIERPIEŃ 2020

Zarząd zaprasza Działkowców mających utrudniony dostęp do poczty elektronicznej  czy też przelewów bankowych w dniu:

05 08 2020 ( środa w godzinach od 16.00 – 18.00 ) do Biura ROD.

26 08 2020 ( środa w godzinach od 16.00 – 18.00 ) do Biura ROD

Dyżur z zachowaniem obowiązujących ograniczeń zapewniających bezpieczeństwo dla interesantów i członków Zarządu.

PRZYPOMINAMY, że wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać:

– drogą telefoniczną ( Prezes ROD Bogusława Antkowiak tel. 668 329 996 ;

  Skarbnik ROD Renata Puziak-Łysiak tel. 607 152 113 ;

– drogą mailową –  rodmazurek_rodo@wp.pl ;

– płatności – przelewy (z tej formy płatności należy korzystać nie narażając swojego zdrowia i innych );

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej ;

– za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na drzwiach biura ROD;

– osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania  ( zakup, sprzedaż działki, sprawy bieżące ).

Zarząd ROD MAZUREK