KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 07.07.2021

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – 07.07.2021

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

  • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.

UWAGA! 30 09 2021 MIJA TERMIN PŁATNOŚCI WOBEC ROD

UWAGA! 30 09 2021 MIJA TERMIN PŁATNOŚCI WOBEC ROD

Zarząd przypomina, że z dniem 30 09 2021 upływa termin uregulowania wszelkich należności wobec ROD. Wobec osób zalegających z opłatami, które nie dokonają rozliczenia zaległości MAXYMALNIE DO 10 10 2021 zostaną zastosowane przepisy statutowo-regulaminowe, począwszy od wezwania do zapłaty do wypowiedzenia prawa do działki włącznie. Za wpłaty po 10 10 2021 Zarząd ROD naliczy odsetki ustawowe za zwłokę, licząc od dnia następnego po wskazanym terminie.

Zarząd ROD Mazurek

ZAMKNIECIE ALEJEK BOCZNYCH W OKRESIE 01 11 2021 – 31 03 2022.

ZAMKNIECIE ALEJEK BOCZNYCH W OKRESIE 01 11 2021 – 31 03 2022.

Zarząd Rod przypomina, że w okresie od 01 11 2021 do 31 03 2022  zostaną zamknięte boczne alejki na terenie ROD.

Dbając o infrastrukturę ogrodową w tym okresie będzie obowiązywał bezwzględny zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, po bocznych alejkach.

Alejki będą otwarte po wcześniejszym uzgodnieniu tylko w dwóch wyjątkowych sytuacjach: dowóz opału na działkę i wywóz nieczystości płynnych.

Nie będzie możliwości transportu artykułów budowlanych. Prosimy Działkowców o zaplanowanie wszelkich transportów max. do 31 10 2021.

Zarząd ROD MAZUREK

KONTROLA SZAMB I KOMPOSTOWNIKÓW

KONTROLA SZAMB I KOMPOSTOWNIKÓW

Zarząd ROD informuje, że Komisja Porządkowa będzie przeprowadzać

kontrole na poszczególnych działkach.

Sprawdzane będzie przede wszystkim  posiadanie szamba wraz z potwierdzeniem regularnego

wywozu nieczystości i posiadanie kompostownika.

Warunki instalacji szamba na działce są ściśle określone, tak by nie stwarzały zagrożenia, szczególnie dla wód gruntowych.

O konkretnych terminach kontroli poinformujemy odrębnym Komunikatem.

Zarząd ROD MAZUREK

PRACA BIURA ZARZĄDU WRZESIEŃ 2021

PRACA BIURA ZARZĄDU WRZESIEŃ 2021

01 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

08 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

15 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

22 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

29 09 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

SKARBNIK ROD PŁATNOŚCI PRZYJMUJE W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

„GRATOWISKA”

Poznań ul. 28 Czerwca  1956 / 284

 Poznań ul. Wrzesińska 12

Odpady problemowe

Odpady problemowe to odpady niebezpieczne, pochodzące z odpadów komunalnych, a także odpady wielkogabarytowe.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.), opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki.
Te wszystkie odpady są niebezpieczne dla środowiska i nie powinny znaleźć się razem z innymi odpadami. Powinny zostać poddane unieszkodliwieniu.

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble i sprzęt AGD dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne itp.) . Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Podczas demontażu następuje również zmniejszenie objętości odpadów przed ich składowaniem na składowisku odpadów.

Zasady odbierania odpadów problemowych

Odpady komunalne niemieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów oraz odpady niebezpieczne należy usuwać na bieżąco, w zależności od potrzeb. Odpady problemowe można dostarczać samodzielnie do stacjonarnych Punktów Gromadzenia Odpadów.

W Poznaniu do dyspozycji mieszkańców Miasta są Gratowiska :

GRATOWISKO ul. 28 Czerwca  1956 / 284

Godziny otwarcia

poniedziałek – wtorek 8:00 do 17:00

Środa – czwartek 9:00 do 18:00

piątek 11:00 do 20:00 sobota 8:00 do 14:00

GRATOWISKO ul. Wrzesińska  12

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek  8:00 do 17:00

sobota  8:00 do 16:00

Zakład Zagospodarowania Odpadów Suchy Las

Stały Punkt odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych ul. Meteorytowa 1

Godziny otwarcia

wtorek – piątek  8:00 do 18:00

sobota  8:00 do 14:00

KOMUNIKAT Jednostki Krajowej PZD z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 20.08.2021

KOMUNIKAT Jednostki Krajowej PZD z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 20.08.2021

KOMUNIKAT

Jednostki Krajowej PZD

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia przez Parlament RP

nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 8 lipca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która następnie została przekazana do Senatu RP. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat rozpatrzył ww. ustawę i przyjął do niej 36 poprawek (uchwała Senatu druk – 1462). Po poprawkach ustawa ponownie trafiła do komisji sejmowych, a następnie pod obrady Sejmu RP, który na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. przyjął część poprawek Senatu. Ostatecznie uchwalona ustawa została w dniu 13 sierpnia 2021 r. przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Przypominamy, że w przygotowanie projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” zaangażował się Polski Związek Działkowców. W dniu 27.01.2021 r. KZ PZD zgłosił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska szereg uwag i propozycji do projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Krajowy Zarząd PZD zwrócił się również w dniu 22 czerwca 2021 r. z apelem do organów ROD i działkowców o wsparcie działań Związku w niniejszej sprawie. W wyniku czego, zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD, kolegia prezesów, działkowcy oraz Okręgi PZD przesłały  do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także posłów i senatorów liczne wystąpienia, stanowiska i apele (dostępne na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25455/114/Wystapienia-z-ROD-dotyczace-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html).

Z analizy uchwalonej przez Sejm i Senat nowelizacji ustawy „śmieciowej” wynika, że postulaty PZD, ROD i działkowców nie zostały uwględnione ani przez Sejm ani przez Senat. W związku z tym, wejdą w życie następujące zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

•   zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów         wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności      pojemników mają być proporcjonalne. W praktyce oznacza, że ROD w       2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić         19,19 zł, mogą zapłacić – 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów         zamiast 61,40 zł mogą zapłacić – 228,68 zł. Ostateczna decyzja w    zakresie wysokości maksymalnej stawki będzie należała do rady miasta lub gminy.

•   na włączenie ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie        umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym  do     gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie        będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD      będą musiały na bieżąco monitorować uchwały rady miasta/gminy oraz       informacje o przetargach i składać w określonych terminach stosowne          oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania      odpadami komunalnymi lub o odwołaniu ww. oświadczenia o wyłączeniu,

•   mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w      kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci  – tak jak to ma          miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

  • w określonych sytuacjach, Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł zezwolić gminie, w drodze decyzji, na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych polegające na łącznym zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła. Zezwolenie będzie wydawane na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na czas nieoznaczony (z możliwością cofnięcia przez Ministra).
  • rada gminy (miasta) będzie mogła postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

1)     środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2)     celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

  • Umowy za odbieranie odpadów komunalnych podpisywane z prywatnymi firmami/ przedsiębiorstwami komunalnymi mają zawierać postanowienia dotyczące zapewnienia odbioru wszystkich frakcji odpadów zgodnie z przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz rozporządzenia w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiazany do kontrolowania ww. umów pod tym kątem. Natomiast w przypadku braku spełniania ww. wymagań przez umowy, będzie zobowiązany do wszczęcia postępowania mającego na celu wydanie stosownej decyzji.

Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, ww. zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmiany dotyczącej odstępstwa na selektywne zbieranie odpadów komunalnych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ustosunkowało się do uwag i propozycji zgłaszanych przez Związek. W pismach kierowanych do ROD wyjaśniło m.in., że „wszystkie postulaty są poddawane analizie i zostają wykorzystywane przy ewentualnych pracach legislacyjnych”. W zakresie objęcia ROD zwolnieniem z części opłaty za śmieci w związku z wykorzystywaniem kompostowników, Ministerstwo wskazało, że „rodzinne ogrody działkowe, będące nieruchomościami niezamieszkałymi, mogą być nieobjęte przez gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi i muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbieranie odpadów. W związku z czym nie ma możliwości zastosowania ulgi dla tego rodzaju nieruchomości”. Natomiast w zakresie podwyższenia maksymalnej stawki opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, Ministrstwo wskazało, że „kwestia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych ma charakter systemowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi działania legislacyjne w kierunku ograniczenia wzrostu tych opłat. Jednym z nich było przygotowanie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (…). Ustawa ta jest częścią Programu „Czystość Plus”, który zawiera propozycje mające na celu ustabilizowanie cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Dziękujemy wszystkim strukturom PZD, w tym zarządom ROD, komisjom rewizyjnym ROD, kolegiom prezesów ROD oraz działkowcom za wsparcie działań Związku w tej sprawie!

Biuro Jednostki Krajowej

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 20 sierpnia 2021 r.   

Odczyty wody

Odczyty wody

W związku z bardzo dużym zużyciem wody od lipca br. w najbliższych dniach odbędą się kontrolne odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu technicznego zamontowanych wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

Zarząd ROD MAZUREK