PRACA BIURA ZARZĄDU MAJ 2022

PRACA BIURA ZARZĄDU MAJ 2022

04 05 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

11 05 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

18 05 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

25 05 2022- ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA.

Bogusława Antkowiak Prezes ROD – 668 329 996

Renata Puziak-Łysiak – Skarbnik ROD – 607 152 113

PRACA BIURA ZARZĄDU KWIECIEŃ 2022

PRACA BIURA ZARZĄDU KWIECIEŃ 2022

06 kwiecień 2022 – środa 16.00 – 18.00

20 kwiecień 2022 – środa 16.00 – 18.00

27 kwiecień 2022 – środa 16.00 – 18.00

W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA.

Bogusława Antkowiak Prezes ROD – 668 329 996

Renata Puziak-Łysiak – Skarbnik ROD – 607 152 113

Zarząd ROD Mazurek

Otwarcie wody sezon 2022

Otwarcie wody sezon 2022

Planowane otwarcie wody przy sprzyjających warunkach atmosferycznych

nastąpi w dniach 08 04 2022 – 15 04 2022

Ze względów bezpieczeństwa, prosimy Działkowców o sprawdzenie wodomierzy i zaworów na działce, aby zapobiec wszelkim wyciekom wody.

Zarząd Rod Mazurek

PRACA BIURA ZARZĄDU MARZEC 2022

PRACA BIURA ZARZĄDU MARZEC 2022

23 MARZEC 2022 – środa 16.00 – 18.00

30 MARZEC 2022 – środa 16.00 – 18.00

W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA.

Bogusława Antkowiak Prezes ROD – 668 329 996

Renata Puziak-Łysiak – Skarbnik ROD – 607 152 113

Zarząd ROD Mazurek

Złamane i powalone wiatrem drzewa na działce w ROD – sposób postępowania

Złamane i powalone wiatrem drzewa na działce w ROD – sposób postępowania

Coraz częściej do OZ PZD zwracają się działkowcy z pytaniem o postępowanie w sytuacji, gdy w wyniku wiatru lub burzy złamało się lub przewróciło drzewo na działce w ROD.

Działania zgodne z ustawa o ochronie przyrody

Wywrotów, czyli drzew powalonych w wyniku np. burzy nie można usuwać bez zezwolenia, gdyż grozi za to kara pieniężna. Zgodnie z  ustawą o ochronie przyrody wywrotem nazywamy drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Złom zaś to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu np. w wyniku działania czynników naturalnych.

Nie możemy samodzielnie usunąć powalonego (wywrotu) lub złamanego drzewa (złomu), jeśli wcześniej nie złożyliśmy wniosku w stosownym urzędzie.

Czy można wezwać straż pożarną w celu usunięcia wywróconego drzewa?

Jeżeli powalone lub częściowo złamane drzewo zagraża zdrowiu lub życiu ludzi to zgodnie z Art. 83 f. ust.1, pkt 14 ustawy o ochronie przyrody to jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu mają obowiązek usunąć taki wywrotu lub złomu. Wtedy cały obowiązek związany ze zgłoszeniem usunięcia uszkodzonego drzewa i uzyskaniem zezwolenia przypada na jednostkę dokonującą oczyszczenia terenu. Jednostka taka musi podać liczbę drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także przedłożyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Usuwanie wywrotów i złomów dopiero po oględzinach

Działkowiec może samodzielnie usunąć powalone drzewo. Jednak w pierwszej kolejności ma obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia wiatrołomu. Można to zrobić telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pisemnie.

Zanim nastąpi wydanie zezwolenia na miejscu musi pojawić się właściwy pracownik urzędu gminy lub miasta. Jego zadaniem będzie dokonanie oględzin, udokumentowanie zdarzenia oraz stwierdzenie że powalone drzewo nadaje się do wycinki.

Jak określa dokładniej ustawa o ochronie przyrody:

„(…) po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.”

W protokole urzędnik podaje w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Następnie najpóźniej po 14 dniach wydane zostaje zezwolenie. Dopiero po otrzymaniu zgody działkowiec może legalnie usunąć wiatrołom.

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy, że Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków posiadających takie instalacje, zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również poszczególnych działkowców w ROD, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. Działkowcy jako właściciele altan działkowych, są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw należy dokonać:
1. poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację). Wzór deklaracji (formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

2. pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w UM Poznania
– osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty nr tel: 616 463 344
lub
– wysyłając listem poleconym na adres Poznańskie Centrum Świadczeń, 61-843 Poznań, ul. Wszystkich Świętych 1.

Deklarację należy złożyć w następujących terminach:
– deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed     1 lipca 2021r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.)
– dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Uwaga! nie złożenie deklaracji w terminie zagrożone jest karą grzywny, stosownie do art.27  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

PRACA BIURA ZARZĄDU OKRES „ZIMOWY”

PRACA BIURA ZARZĄDU OKRES „ZIMOWY”

08 GRUDZIEŃ 2021 – środa 16.00 – 18.00

19 STYCZEŃ 2022 – środa 16.00 – 18.00

23 LUTY 2022 – środa 16.00 – 18.00

W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA.

Bogusława Antkowiak Prezes ROD – 668 329 996

Renata Puziak-Łysiak – Skarbnik ROD – 607 152 113

Zarząd ROD Mazurek