APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 22.06.2021

APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 22.06.2021

APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W chwili obecnej panuje trudna sytuacja związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Aktualne zasady związane z wywozem śmieci z terenów ROD powodują wiele problemów, zwłaszcza generują wysokie opłaty za wywóz odpadów. Projektowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jeszcze pogorszyć sytuację „śmieciową” w ROD. W szczególności, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejną podwyżkę maksymalnych stawek opłat za śmieci z 61,40 zł na 457,36 zł za pojemnik 1100 litrów (w 2021 r.)

PZD aktywnie zabezpiecza interesy ROD i działkowców w tej sprawie. Na bieżąco monitoruje otoczenie prawne, sytuację w ogrodach, dokonuje ocen i zgłasza kolejne propozycje do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uważa bowiem, że aktualne zasady i projektowane zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie ROD są krzywdzące i niesprawiedliwe dla ogrodów. W szczególności niezrozumiałe jest odmienne potraktowanie ROD i jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działkowcy mimo, że zagospodarowują odpady zielone w kompostownikach ogrodowych muszą płacić opłatę za śmieci w pełnej wysokości. Zaś właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych w związku z kompostowaniem bioodpadów zwolnieni są z części opłaty za wywóz śmieci. Brak możliwości skorzystania przez ROD z ww. zwolnienia, jak również rażąco wysokie opłaty za wywóz śmieci powodują, że w chwili obecnej obciążenia związane z ww. opłatą przekraczają możliwości finansowe działkowców, zwłaszcza seniorów i młodych małżeństw z dziećmi. Natomiast dalsze nakładanie na ROD coraz wyższych opłat za śmieci grozi paraliżem finansowym i poważnymi utrudnieniami w funkcjonowaniu ogrodów działkowych.

Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, że w tej sprawie powinny wypowiedzieć się zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowcy – kierując informacje, uwagi i propozycje bezpośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które obecnie pracuje nad nowelizacją z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto, w dobrze pojętym interesie ROD i działkowców leży kwestia zmniejszenia ilości opadów komunalnych powstających na terenie ROD. Odnosi się to do wszystkich rodzajów odpadów powstających na terenie ogrodów, a zwłaszcza bioodpadów takich jak: trawa i gałęzie drzew. W tym względzie bardzo ważne jest odpowiednie wykorzystywanie kompostowników, w które musi być wyposażona każda działka w ROD. Wszystkie odpady zielone, które można ponownie wykorzystać powinny być przerabiane na kompost. To samo dotyczy gałęzi drzew, które po zrębkowaniu idealnie nadają się np. jako ściółka pod rabaty lub element ozdobny. Z uwagi na powyższe, zarządy ROD powinny podejmować działania na rzecz wyposażania ROD w rębaki, aby można było przerabiać zwłaszcza grube gałęzie drzew na zrębki, które mogłyby wracać na działkę jako materiał okrywowy.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że rodzinne ogrody działkowe mają wiele celów, również społecznych. Mają również charakter wspólnoty, w której ważną rzeczą jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego przez działkowców. W zakresie śmieci, powinno to objawiać się poprzez oszczędne gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności: wyposażanie działki w ROD w kompostownik, racjonalne wytwarzanie odpadów  oraz stosowanie się do zasad związanych z prawidłową segregacją śmieci. Z przestrzeganiem przez działkowców zasad związanych ze współżyciem społecznym jest duży problem. Świadczą o tym liczne wystąpienia kierowane do jednostki krajowej (ale i do Okręgów), jak również artykuły w mediach, których z roku na rok jest coraz więcej. Wszystkie struktury PZD wspierają ROD i działkowców w poprawie sytuacji „śmieciowej” w ogrodach. Działania te nie przyniosą jednak oczekiwanego rezultatu, bez odpowiedniej postawy i zaangażowania się ze strony działkowców, od których zależy, na jakich zasadach będzie odbywać się wywóz śmieci z ROD i ile będzie kosztował.

Ponownie podkreślamy, że obecna sytuacja „śmieciowa” w ROD jest bardzo poważna i niebezpieczna. Występuje realne zagrożenie związane z masowymi i horrendalnymi podwyżkami opłat za wywóz śmieci z terenów ROD (zarówno w prywatnym, jak i gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi), jak również zamiarem wprowadzenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej” innych niekorzystnych zmian dla ROD.

Zatem apelujemy do zarządów ROD, komisji rewizyjnych ROD oraz działkowców o bezpośrednie włączenie się w proces legislacyjny dotyczący zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale również o bardziej przemyślane, z poszanowaniem innych działkowców gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ogrodów.

Pamiętajmy, że ROD to dobro wspólne wszystkich działkowców. I tylko od nas tak naprawdę zależy, jak ROD będą funkcjonowały, wyglądały i rozwijały się.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 22 czerwca 2021 r.

Odczyty wody

Odczyty wody

W dniach 22 06 2021 – 26 06 2021

odbędą się odczyty wody połączone z kontrolą plomb i wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek

i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

ZARZĄD ROD MAZUREK

Ogród to nie wysypisko śmieci. Obowiązują zasady! Zanim wyrzucisz śmieci, przeczytaj ten tekst.

Ogród to nie wysypisko śmieci. Obowiązują zasady! Zanim wyrzucisz śmieci, przeczytaj ten tekst.

W związku ze znacznym wzrostem ilości śmieci i tym samym kosztów wywozu śmieci PRZYPOMINAMY:

1. Odpady BIO – Skoszoną trawę powinieneś gromadzić w kompostowniku, w który powinna być wyposażona Twoja działka (Regulamin ROD § 57).

Do pojemników BIO wrzucamy tylko rozdrobnione gałęzie ( nie całe drzewa, krzewy. korzenie)  i inne drobne odpady zielone i odpady z owoców

2. Segreguj odpady i wrzucaj je do odpowiednio oznakowanych pojemników: Plastiki – żółty ; Szkło – zielony ;Papier – niebieski

3. Odpady nieposegregowane wrzucaj do odpadów zmieszanych.

4.Odpady wielkogabarytowe :stare meble, wykładziny, duże przedmioty, sprzęt AGD, TV itp. ZAKAZ WYRZUCANIA !

5.Materiały budowlane pozostałe po remoncie i przebudowie altany należy wywieźć we własnym zakresie ZAKAZ WYRZUCANIA !

ZAKAZ SKŁADOWANIA WSZELKICH ODPADÓW PRZED, ZA, OBOK KONTENERÓW – ODPADY WRZUCAMY TYLKO DO POJEMNIKÓW!

Zastosowanie się do tych kilku prostych zasad pozwoli nam wydać mniej pieniędzy (to przecież są Wasze pieniądze) na wywóz śmieci.

Jeżeli zauważysz, że ktoś nie przestrzega tych zasad, zgłoś to Zarządowi ROD. Nie będzie to donosicielstwo, a tylko troska o nasze wspólne pieniądze.

UWAGA! Teren składowania śmieci jest MONITOROWANY.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY ROD

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY ROD

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 15 maja 2021 będzie możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej na zewnątrz. Będzie obowiązywał limit osób – max. 25. Tego typu wydarzenia będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – m. in. przy zachowanym bezpiecznym dystansie między stolikami oraz limicie osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej).

Od 29 maja 2021 będzie możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej wewnątrz (np. w restauracji). Będzie obowiązywał limit osób – max. 50. Tego typu wydarzenia będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – m. in. przy zachowanym bezpiecznym dystansie między stolikami oraz limicie osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej).

ZASADY OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA.

MOŻLIWOŚĆ UŻYCZENIA SALI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM OD PIERWSZEGO WEEKENDU CZERWCA 2021.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

SZANOWNI DZIAŁKOWCY,

 PRZYPOMINAMY, że wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać:

drogą telefoniczną ( Prezes ROD Bogusława Antkowiak tel. 668 329 996 ;

Skarbnik ROD Renata Puziak-Łysiak tel. 607 152 113 ;

LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ: rodmazurek_rodo@wp.pl

W SPRAWACH PILNYCH – BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA DZIAŁKOWCÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE JEDYNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

W GODZINACH PRACY BIURA ( KAŻDA ŚRODA W GODZINACH 10.00 – 18.00)

DBAJĄC O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

OBOWIĄZKOWO ZAKŁADAMY MASECZKI !

RĘCE DEZYNFEKUJEMY PŁYNEM  LUB ZAKŁADAMY RĘKAWICZKI.