Browsed by
Autor: Zarząd ROD Mazurek

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

„GRATOWISKA”

Poznań ul. 28 Czerwca  1956 / 284

 Poznań ul. Wrzesińska 12

Odpady problemowe

Odpady problemowe to odpady niebezpieczne, pochodzące z odpadów komunalnych, a także odpady wielkogabarytowe.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.), opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki.
Te wszystkie odpady są niebezpieczne dla środowiska i nie powinny znaleźć się razem z innymi odpadami. Powinny zostać poddane unieszkodliwieniu.

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble i sprzęt AGD dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne itp.) . Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Podczas demontażu następuje również zmniejszenie objętości odpadów przed ich składowaniem na składowisku odpadów.

Zasady odbierania odpadów problemowych

Odpady komunalne niemieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów oraz odpady niebezpieczne należy usuwać na bieżąco, w zależności od potrzeb. Odpady problemowe można dostarczać samodzielnie do stacjonarnych Punktów Gromadzenia Odpadów.

W Poznaniu do dyspozycji mieszkańców Miasta są Gratowiska :

GRATOWISKO ul. 28 Czerwca  1956 / 284

Godziny otwarcia

poniedziałek – wtorek 8:00 do 17:00

Środa – czwartek 9:00 do 18:00

piątek 11:00 do 20:00 sobota 8:00 do 14:00

GRATOWISKO ul. Wrzesińska  12

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek  8:00 do 17:00

sobota  8:00 do 16:00

Zakład Zagospodarowania Odpadów Suchy Las

Stały Punkt odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych ul. Meteorytowa 1

Godziny otwarcia

wtorek – piątek  8:00 do 18:00

sobota  8:00 do 14:00

KOMUNIKAT Jednostki Krajowej PZD z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 20.08.2021

KOMUNIKAT Jednostki Krajowej PZD z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 20.08.2021

KOMUNIKAT

Jednostki Krajowej PZD

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia przez Parlament RP

nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 8 lipca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która następnie została przekazana do Senatu RP. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat rozpatrzył ww. ustawę i przyjął do niej 36 poprawek (uchwała Senatu druk – 1462). Po poprawkach ustawa ponownie trafiła do komisji sejmowych, a następnie pod obrady Sejmu RP, który na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. przyjął część poprawek Senatu. Ostatecznie uchwalona ustawa została w dniu 13 sierpnia 2021 r. przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Przypominamy, że w przygotowanie projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” zaangażował się Polski Związek Działkowców. W dniu 27.01.2021 r. KZ PZD zgłosił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska szereg uwag i propozycji do projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Krajowy Zarząd PZD zwrócił się również w dniu 22 czerwca 2021 r. z apelem do organów ROD i działkowców o wsparcie działań Związku w niniejszej sprawie. W wyniku czego, zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD, kolegia prezesów, działkowcy oraz Okręgi PZD przesłały  do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także posłów i senatorów liczne wystąpienia, stanowiska i apele (dostępne na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25455/114/Wystapienia-z-ROD-dotyczace-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html).

Z analizy uchwalonej przez Sejm i Senat nowelizacji ustawy „śmieciowej” wynika, że postulaty PZD, ROD i działkowców nie zostały uwględnione ani przez Sejm ani przez Senat. W związku z tym, wejdą w życie następujące zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

•   zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów         wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności      pojemników mają być proporcjonalne. W praktyce oznacza, że ROD w       2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić         19,19 zł, mogą zapłacić – 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów         zamiast 61,40 zł mogą zapłacić – 228,68 zł. Ostateczna decyzja w    zakresie wysokości maksymalnej stawki będzie należała do rady miasta lub gminy.

•   na włączenie ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie        umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym  do     gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie        będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD      będą musiały na bieżąco monitorować uchwały rady miasta/gminy oraz       informacje o przetargach i składać w określonych terminach stosowne          oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania      odpadami komunalnymi lub o odwołaniu ww. oświadczenia o wyłączeniu,

•   mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w      kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci  – tak jak to ma          miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

  • w określonych sytuacjach, Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł zezwolić gminie, w drodze decyzji, na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych polegające na łącznym zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła. Zezwolenie będzie wydawane na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na czas nieoznaczony (z możliwością cofnięcia przez Ministra).
  • rada gminy (miasta) będzie mogła postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

1)     środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2)     celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

  • Umowy za odbieranie odpadów komunalnych podpisywane z prywatnymi firmami/ przedsiębiorstwami komunalnymi mają zawierać postanowienia dotyczące zapewnienia odbioru wszystkich frakcji odpadów zgodnie z przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz rozporządzenia w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiazany do kontrolowania ww. umów pod tym kątem. Natomiast w przypadku braku spełniania ww. wymagań przez umowy, będzie zobowiązany do wszczęcia postępowania mającego na celu wydanie stosownej decyzji.

Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, ww. zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmiany dotyczącej odstępstwa na selektywne zbieranie odpadów komunalnych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ustosunkowało się do uwag i propozycji zgłaszanych przez Związek. W pismach kierowanych do ROD wyjaśniło m.in., że „wszystkie postulaty są poddawane analizie i zostają wykorzystywane przy ewentualnych pracach legislacyjnych”. W zakresie objęcia ROD zwolnieniem z części opłaty za śmieci w związku z wykorzystywaniem kompostowników, Ministerstwo wskazało, że „rodzinne ogrody działkowe, będące nieruchomościami niezamieszkałymi, mogą być nieobjęte przez gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi i muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbieranie odpadów. W związku z czym nie ma możliwości zastosowania ulgi dla tego rodzaju nieruchomości”. Natomiast w zakresie podwyższenia maksymalnej stawki opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, Ministrstwo wskazało, że „kwestia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych ma charakter systemowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi działania legislacyjne w kierunku ograniczenia wzrostu tych opłat. Jednym z nich było przygotowanie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (…). Ustawa ta jest częścią Programu „Czystość Plus”, który zawiera propozycje mające na celu ustabilizowanie cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Dziękujemy wszystkim strukturom PZD, w tym zarządom ROD, komisjom rewizyjnym ROD, kolegiom prezesów ROD oraz działkowcom za wsparcie działań Związku w tej sprawie!

Biuro Jednostki Krajowej

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 20 sierpnia 2021 r.   

Odczyty wody

Odczyty wody

W związku z bardzo dużym zużyciem wody od lipca br. w najbliższych dniach odbędą się kontrolne odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu technicznego zamontowanych wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

Zarząd ROD MAZUREK

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Szanowni Działkowcy,

Zachęcamy do elektronicznej drogi kontaktu i aktualizacji swoich danych osobowych . Ze strony internetowej ROD jak również w biurze ROD można pobrać dokument „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną”. Wypełnione oświadczenie wystarczy dostarczyć do biura ROD lub do skrzynki korespondencyjnej ROD. Poniżej druk do pobrania.

Zarząd ROD Mazurek

PRACA BIURA ZARZĄDU LIPIEC 2021

PRACA BIURA ZARZĄDU LIPIEC 2021

07 07 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

14 07 2021 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

Od 19 07 2021 do 31 07 2021

BIURO NIECZYNNE – PRZERWA URLOPOWA.

SKARBNIK ROD PŁATNOŚCI PRZYJMUJE W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA.

ZARZĄD ROD MAZUREK

APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 22.06.2021

APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 22.06.2021

APEL Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 r. do organów ROD i działkowców w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W chwili obecnej panuje trudna sytuacja związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Aktualne zasady związane z wywozem śmieci z terenów ROD powodują wiele problemów, zwłaszcza generują wysokie opłaty za wywóz odpadów. Projektowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jeszcze pogorszyć sytuację „śmieciową” w ROD. W szczególności, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejną podwyżkę maksymalnych stawek opłat za śmieci z 61,40 zł na 457,36 zł za pojemnik 1100 litrów (w 2021 r.)

PZD aktywnie zabezpiecza interesy ROD i działkowców w tej sprawie. Na bieżąco monitoruje otoczenie prawne, sytuację w ogrodach, dokonuje ocen i zgłasza kolejne propozycje do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uważa bowiem, że aktualne zasady i projektowane zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie ROD są krzywdzące i niesprawiedliwe dla ogrodów. W szczególności niezrozumiałe jest odmienne potraktowanie ROD i jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działkowcy mimo, że zagospodarowują odpady zielone w kompostownikach ogrodowych muszą płacić opłatę za śmieci w pełnej wysokości. Zaś właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych w związku z kompostowaniem bioodpadów zwolnieni są z części opłaty za wywóz śmieci. Brak możliwości skorzystania przez ROD z ww. zwolnienia, jak również rażąco wysokie opłaty za wywóz śmieci powodują, że w chwili obecnej obciążenia związane z ww. opłatą przekraczają możliwości finansowe działkowców, zwłaszcza seniorów i młodych małżeństw z dziećmi. Natomiast dalsze nakładanie na ROD coraz wyższych opłat za śmieci grozi paraliżem finansowym i poważnymi utrudnieniami w funkcjonowaniu ogrodów działkowych.

Dlatego też, Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, że w tej sprawie powinny wypowiedzieć się zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowcy – kierując informacje, uwagi i propozycje bezpośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które obecnie pracuje nad nowelizacją z dnia 7.06.2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto, w dobrze pojętym interesie ROD i działkowców leży kwestia zmniejszenia ilości opadów komunalnych powstających na terenie ROD. Odnosi się to do wszystkich rodzajów odpadów powstających na terenie ogrodów, a zwłaszcza bioodpadów takich jak: trawa i gałęzie drzew. W tym względzie bardzo ważne jest odpowiednie wykorzystywanie kompostowników, w które musi być wyposażona każda działka w ROD. Wszystkie odpady zielone, które można ponownie wykorzystać powinny być przerabiane na kompost. To samo dotyczy gałęzi drzew, które po zrębkowaniu idealnie nadają się np. jako ściółka pod rabaty lub element ozdobny. Z uwagi na powyższe, zarządy ROD powinny podejmować działania na rzecz wyposażania ROD w rębaki, aby można było przerabiać zwłaszcza grube gałęzie drzew na zrębki, które mogłyby wracać na działkę jako materiał okrywowy.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że rodzinne ogrody działkowe mają wiele celów, również społecznych. Mają również charakter wspólnoty, w której ważną rzeczą jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego przez działkowców. W zakresie śmieci, powinno to objawiać się poprzez oszczędne gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności: wyposażanie działki w ROD w kompostownik, racjonalne wytwarzanie odpadów  oraz stosowanie się do zasad związanych z prawidłową segregacją śmieci. Z przestrzeganiem przez działkowców zasad związanych ze współżyciem społecznym jest duży problem. Świadczą o tym liczne wystąpienia kierowane do jednostki krajowej (ale i do Okręgów), jak również artykuły w mediach, których z roku na rok jest coraz więcej. Wszystkie struktury PZD wspierają ROD i działkowców w poprawie sytuacji „śmieciowej” w ogrodach. Działania te nie przyniosą jednak oczekiwanego rezultatu, bez odpowiedniej postawy i zaangażowania się ze strony działkowców, od których zależy, na jakich zasadach będzie odbywać się wywóz śmieci z ROD i ile będzie kosztował.

Ponownie podkreślamy, że obecna sytuacja „śmieciowa” w ROD jest bardzo poważna i niebezpieczna. Występuje realne zagrożenie związane z masowymi i horrendalnymi podwyżkami opłat za wywóz śmieci z terenów ROD (zarówno w prywatnym, jak i gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi), jak również zamiarem wprowadzenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej” innych niekorzystnych zmian dla ROD.

Zatem apelujemy do zarządów ROD, komisji rewizyjnych ROD oraz działkowców o bezpośrednie włączenie się w proces legislacyjny dotyczący zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale również o bardziej przemyślane, z poszanowaniem innych działkowców gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ogrodów.

Pamiętajmy, że ROD to dobro wspólne wszystkich działkowców. I tylko od nas tak naprawdę zależy, jak ROD będą funkcjonowały, wyglądały i rozwijały się.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 22 czerwca 2021 r.

Odczyty wody

Odczyty wody

W dniach 22 06 2021 – 26 06 2021

odbędą się odczyty wody połączone z kontrolą plomb i wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek

i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

ZARZĄD ROD MAZUREK

Ogród to nie wysypisko śmieci. Obowiązują zasady! Zanim wyrzucisz śmieci, przeczytaj ten tekst.

Ogród to nie wysypisko śmieci. Obowiązują zasady! Zanim wyrzucisz śmieci, przeczytaj ten tekst.

W związku ze znacznym wzrostem ilości śmieci i tym samym kosztów wywozu śmieci PRZYPOMINAMY:

1. Odpady BIO – Skoszoną trawę powinieneś gromadzić w kompostowniku, w który powinna być wyposażona Twoja działka (Regulamin ROD § 57).

Do pojemników BIO wrzucamy tylko rozdrobnione gałęzie ( nie całe drzewa, krzewy. korzenie)  i inne drobne odpady zielone i odpady z owoców

2. Segreguj odpady i wrzucaj je do odpowiednio oznakowanych pojemników: Plastiki – żółty ; Szkło – zielony ;Papier – niebieski

3. Odpady nieposegregowane wrzucaj do odpadów zmieszanych.

4.Odpady wielkogabarytowe :stare meble, wykładziny, duże przedmioty, sprzęt AGD, TV itp. ZAKAZ WYRZUCANIA !

5.Materiały budowlane pozostałe po remoncie i przebudowie altany należy wywieźć we własnym zakresie ZAKAZ WYRZUCANIA !

ZAKAZ SKŁADOWANIA WSZELKICH ODPADÓW PRZED, ZA, OBOK KONTENERÓW – ODPADY WRZUCAMY TYLKO DO POJEMNIKÓW!

Zastosowanie się do tych kilku prostych zasad pozwoli nam wydać mniej pieniędzy (to przecież są Wasze pieniądze) na wywóz śmieci.

Jeżeli zauważysz, że ktoś nie przestrzega tych zasad, zgłoś to Zarządowi ROD. Nie będzie to donosicielstwo, a tylko troska o nasze wspólne pieniądze.

UWAGA! Teren składowania śmieci jest MONITOROWANY.