Złamane i powalone wiatrem drzewa na działce w ROD – sposób postępowania

Złamane i powalone wiatrem drzewa na działce w ROD – sposób postępowania

Coraz częściej do OZ PZD zwracają się działkowcy z pytaniem o postępowanie w sytuacji, gdy w wyniku wiatru lub burzy złamało się lub przewróciło drzewo na działce w ROD.

Działania zgodne z ustawa o ochronie przyrody

Wywrotów, czyli drzew powalonych w wyniku np. burzy nie można usuwać bez zezwolenia, gdyż grozi za to kara pieniężna. Zgodnie z  ustawą o ochronie przyrody wywrotem nazywamy drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Złom zaś to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu np. w wyniku działania czynników naturalnych.

Nie możemy samodzielnie usunąć powalonego (wywrotu) lub złamanego drzewa (złomu), jeśli wcześniej nie złożyliśmy wniosku w stosownym urzędzie.

Czy można wezwać straż pożarną w celu usunięcia wywróconego drzewa?

Jeżeli powalone lub częściowo złamane drzewo zagraża zdrowiu lub życiu ludzi to zgodnie z Art. 83 f. ust.1, pkt 14 ustawy o ochronie przyrody to jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu mają obowiązek usunąć taki wywrotu lub złomu. Wtedy cały obowiązek związany ze zgłoszeniem usunięcia uszkodzonego drzewa i uzyskaniem zezwolenia przypada na jednostkę dokonującą oczyszczenia terenu. Jednostka taka musi podać liczbę drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także przedłożyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Usuwanie wywrotów i złomów dopiero po oględzinach

Działkowiec może samodzielnie usunąć powalone drzewo. Jednak w pierwszej kolejności ma obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia wiatrołomu. Można to zrobić telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pisemnie.

Zanim nastąpi wydanie zezwolenia na miejscu musi pojawić się właściwy pracownik urzędu gminy lub miasta. Jego zadaniem będzie dokonanie oględzin, udokumentowanie zdarzenia oraz stwierdzenie że powalone drzewo nadaje się do wycinki.

Jak określa dokładniej ustawa o ochronie przyrody:

„(…) po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.”

W protokole urzędnik podaje w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Następnie najpóźniej po 14 dniach wydane zostaje zezwolenie. Dopiero po otrzymaniu zgody działkowiec może legalnie usunąć wiatrołom.

Comments are closed.